Правилно транспортиране на тягови акумулаторни батерии

Преди да бъдат натоварени, тяговите батерии трябва да бъдат подходящо опаковани и обезопасени, за да бъдат избегнати транспортни повреди и щети. При поставяне в транспортното средство трябва да се направи допълнително укрепване на опакованите батерии като в никакъв случай те не трябва да се поставят една върху друга.

Транспортирането на тяговите батерии се извършва в закрити транспортни средства с необходимата естествена вентилация. Заредените с електролит батерии се превозват без капак с монтирани работни вентили. Те се товарят и разтоварват със складово-подемна техника или специални устройства като се спазват всички изисквания за превоз на устройства, съдържащи киселини.

Измерване и съхранение на тягови акумулаторни батерии

За да се контролира текущото състояние на съхраняваните тягови акумулаторни батерии се използват специални уреди, с които периодично се контролират определени параметри. За целта са необходими волтметър, термометър, амперметър и денсиметър.

Вертикалното поставяне на батериите една върху друга е абсолютно противопоказно. При доставка на тяговите батерии без електролит трябва да се поставят изолирани от влага и пряка слънчева светлина с достъп до вентилация. Температурата на съхранение трябва е  диапазона от -20С до +40С. След зареждане с електролит температурата трябва да надвишава +5С.

Зареждане

Зареждането на тяговите акумулаторни батерии се извършва с подходящо за вида и модела на батерията зарядно. Зареждането с неправилно зарядно може сериозно да увреди батерията и да намали експлоатационния й живот.

Експлоатация и поддръжка

При доставка на батерия заредена с елктролит е необходимо да се зареди с електричество за 3 до 4 часа. Нивото на електролита се проверява задължително преди зареждане за всички акумулаторни клетки.

Общият работен цикъл на батерията се намалява драстично при неспазване на препоръките за експлоатационно разреждане. То не трябва да е повече от 80% като температурата на електролита трябва да не надвишава 50С. Батериите не трябва да бъдат съхранявани незаредени за повече от 12 часа.

Нормалното заерждане трябва да достигне поне 120% от изразходвания капацитет. Необходимо е да се обособи специална зона за зареждане на тягови батерии. Тя трябва да има добра пожарообезопасеност, киселиноустойчив под и подходяща вентилация.

За да предотвратите преждевременно амортизиране и бързо израздходване на енергията след зареждане е препоръчително регулярно да извършвате оглед на състоянието на батериите. Най-добре е той да се извърши от специалистите, които поддържат складово-подемната техника.

Сигнали за възникнали повреди могат да бъдат обилно газоотделяне от акумулаторите на батерията, повишаване на температурата на електролита или твърде кратък работен цикъл след зареждане.

Редовната диагностика, профилактика и почистване са в основата на изправната тягова батерия.

При нужда от специализиран оглед или консултация се свържете с нас.